Obchodné podmienky

                            VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CA RASKA tour s.r.o.


Cestovná agentúra RASKA tour, s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre,IČO 47127694, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89197/B.

I. Základné ustanovenia: Obchodné podmienky objednávania účasti na zájazdoch a výletoch organizovaných cestovnou agentúrou RASKA tour, spoločnosti RASKA tour s.r.o. (ďalej len "Obchodné podmienky") platia pre všetky zájazdy a výlety organizované cestovnou agentúrou RASKA tour s.r.o., spoločnosti RASKA tour s.r.o., so sídlom Veľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre, IČO 47127694, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č:89197/B a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej požiadavky objednávateľa.

II. Vznik zmluvného vzťahu:
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Obstarávateľ - CA RASKA tour s.r.o.
b) Objednávateľ (Zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Klienti mladší ako 15 rokov, sa zájazdu môžu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Klienti medzi 15 a 18 rokom musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
2. Zmluvný vzťah medzi CA RASKA tour s.r.o. a Zákazníkom (jednotlivcami, prípadne kolektívmi, ako účastníkmi zájazdu), sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto Obchodných podmienkach.
3. Obchodné podmienky sa stávajú pre Zákazníka záväznými uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu medzi CA RASKA tour s.r.o. a Zákazníkom.
4. Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká:
a) samotným objednaním zájazdu osobne, telefonicky, emailom, alebo dokončením procesu objednávky na stránke www.vylety-raskatour.sk, čiže Zmluva o obstaraní zájazdu tak vzniká samotným objednaním zájazdu,
b) na základe písomnej Zmluvy o obstarávaní zájazdu, ktorú obstarávateľ pošle objednávateľovi zájazdu, ktorý ju vyplní a podpíše,
c) zaplatením zájazdu.
5. K uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu medzi CA RASKA tour s.r.o. a Zákazníkom, dochádza prijatím Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) a jej potvrdením zo strany CA RASKA tour s.r.o. potvrdenie o prijatí objednávky.
6. Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu (Objednávky) sa uzatvárajú na www.vylety-raskatour.sk a to objednaním vybraného zájazdu alebo výletu. 7. Zmluvu o obstaraní zájazdu (Objednávku) je možné uzavrieť aj osobne, písomne alebo telefonicky. V prípadne písomnej, či telefonickej objednávky je potrebné, aby Objednávateľ (Zákazník) uviedol nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, presný názov zájazdu alebo výletu podľa ponuky, termín zájazdu alebo výletu.
8. Po potvrdení Zmluvy o obstaraní zájazdu (Objednávky) je rezervácia záväzná. Ak do 5 pracovných dní nebude uhradená cena zájazdu alebo výletu, resp. záloha, z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa (Zákazníka), CA RASKA tour s.r.o. môže rezerváciu zrušiť a požadovať úhradu stornopoplatku v zmysle bodu VI A týchto VOP. Ak si Objednávateľ (Zákazník) objedná zájazd v termíne, kedy do uskutočnenia zájazdu alebo výletu bude zostávať menej ako 5 pracovných dní, je Objednávateľ (Zákazník) povinný uhradiť sumu za zájazd bezprostredne, max. do druhého dňa.

III. Ceny služieb:
Ceny uvedené na web stránke sú platné v čase objednania zájazdu. CA RASKA tour s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, a to v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách cien PHM, trajektov a iných vstupov ovplyvňujúcich náklady na jednotlivé zájazdy ako sú napríklad náklady na prepravu, ubytovanie, a iné.
Dokladom o rezervácii zájazdu je faktúra, ktorá je pripojená ku každému potvrdeniu rezervácie, a ktorá slúži na úhradu sumy, resp. zálohy na zájazd.

IV. Platobné podmienky:
1. Zákazník je povinný uhradiť cenu v termínoch určených v tomto článku. Ak tak neurobí vo vzťahu k čo i len jednej splátke ceny za zájazd alebo výlet, CA RASKA tour s.r.o. je oprávnená stornovať zájazd alebo výlet objednaný Zákazníkom. CA RASKA tour s.r.o. je v takomto prípade povinná do 3 pracovných dní od dňa, kedy využila právo storna zájazdu, odoslať klientovi písomné oznámenie o stornovaní zájazdu a vyčísliť prípadné storno poplatky, ktoré je Zákazník povinný uhradiť organizátorovi.
2. Klient je oprávnený uhradiť cenu za zájazd alebo výlet:
- bankovým prevodom v prospech účtu organizátora v banke - v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň pripísania peňazí na účet organizátora,
- vkladom na účet organizátora v banke - v takomto prípade sa za deň úhrady považuje deň zloženia peňazí v banke,
3. Poplatky za zmeny na žiadosť Zákazníka a zmluvné pokuty za odstúpenie od zmluvy sú splatné ihneď.
4. Zákazník má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu alebo výletu v plnej výške.

V. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na zájazde:
1. Zmeny jednotlivých služieb CA RASKA tour s.r.o. od dohodnutého obsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu sú v nutných prípadoch prípustné.
2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CA RASKA tour s.r.o. nevie ovplyvniť prípadné meškanie z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu dopravnej situácie. Uvedené sa vzťahuje na všetky prepravné prostriedky (autá, autobusy, vlaky, lode, a iné). CA RASKA tour s.r.o. teda nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu. 3. CA RASKA tour s.r.o. je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu alebo výletu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a poskytované služby, a to v súlade s bodom článok V, bod 5 (zabezpečenie náhradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky Zákazníka vylúčené.
4. CA RASKA tour s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CA RASKA tour s.r.o. nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu.
6. Objednávateľ (Zákazník) nemá nárok na vrátenie platieb za služby, ktoré v rámci zájazdu nečerpal vlastnou vinou a ak sa nezúčastní na zájazde v dôsledku toho, že nesprávne uviedol údaje v Zmluve o obstarávaní zájazdu, ak sa nedostaví v určený deň a hodinu na miesto odchodu zájazdu.
7. Objednávateľ (Zákazník) berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
8. Ustanovenia článku V týchto Obchodných podmienkach platia primerane. CA RASKA tour s.r.o. je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:
a) zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo výletu
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VI. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvné pokuty:
1. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu CA RASKA tour s.r.o.,
b) podľa ustanovení § 741e a nasl. Občianskeho zákonníka.
2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu Zákazník spíše formou záznamu na predajnom mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom (táto možnosť nie je prípustná, ak do začatia zájazdu zostáva menej ako 7 dní). Účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu nastávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si Zákazník služby zakúpil.
3. CA RASKA tour s.r.o. môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu v nasledovných prípadoch:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu;
b) z dôvodu porušenia povinností Zákazníkom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za porušenie povinností Zákazníka sa považuje aj také jeho konanie, ktorým vážne narušuje priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov zájazdu, resp. pokiaľ Zákazník vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je Zákazník povinný uhradiť CA RASKA tour s.r.o. náklady spojené so spiatočnou dopravou.
4. CA RASKA tour s.r.o. je oprávnená zájazd alebo výlet zrušiť nasledovných prípadoch:
a) ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny počet účastníkov vyžaduje,
b) z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CA RASKA tour s.r.o. nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických útokov v oblasti konania zájazdu alebo výletu. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CA RASKA tour s.r.o. povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe strany rovnakým dielom.
c) z iných Zákazníkovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia alebo ďalšieho priebehu zájazdu alebo výletu.
5. Zákazník môže písomne oznámiť, že zájazdu alebo výletu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Zákazník tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu alebo výletu a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo výlete. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CA RASKA tour s.r.o. v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.
a) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CA RASKA tour s.r.o. viac ako 30 dní pred zájazdom alebo výletom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 5,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CA RASKA tour s.r.o.,
b) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CA RASKA tour s.r.o. viac ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 10,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CA RASKA tour s.r.o.,
c) ak Zákazník požadované zmeny oznámi CA RASKA tour s.r.o. menej ako 10 dní pred zájazdom, bude týmto zmenám (pokiaľ to bude možné) vyhovené za poplatok vo výške 15,- € za každú zmenu, keďže takéto úkony sú spojené s preukázateľnými nákladmi, ktoré by inak musela znášať CA RASKA tour s.r.o.
Uvedené platí len na autobusové zájazdy alebo výlety . 6. Pri odstúpení od Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu je Zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu, príp. storno poplatky:

  1. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany Zákazníka):

a) Objednávateľ (Zákazník) má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť (článok VI, bod 2). V prípade, že Objednávateľ (Zákazník) zruší účasť na zájazde, je povinný uhradiť Obstarávateľovi nasledujúce stornopoplatky, pričom výška stornopoplatku sa vypočíta z ceny zájazdu celkom (vrátane príplatkov bez cestovného poistenia), na základe doby, ktorá zostáva do stanoveného termínu nástupu na zájazd.
Výška stornopoplatkov:
- 45 a viac kalendárnych dní pred začatím zájazdu 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 44 až 34 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 35 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 34 až 24 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 24 až 15 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 70 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 14 až 7 kalendárnych dní pred začatím zájazdu 80 % z vopred stanovenej celkovej ceny objednaných služieb,
- 6 a menej kalendárnych dní pred začatím zájazdu 100 % z vopred stanovenej ceny objednanýchslužieb.
V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.
b) pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní,
c) v prípade, že Objednávateľ (Zákazník) nenastúpi na zájazd prípadne výlet alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu alebo výletu za nečerpané služby.

  1. Pred začiatkom čerpania služieb (zo strany CA RASKA tour s.r.o.):

a) v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CA RASKA tour s.r.o. poskytnúť zájazd alebo výlet služby podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu, je CA RASKA tour s.r.o. povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi (Zákazníkovi).

VII. Reklamácia poskytnutých služieb a zodpovednosť za škody:
1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo výletu dohodnutej úrovni, vzniká Zákazníkovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
2. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo výletu, alebo v prípade, že sa zájazd (výlet)neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd alebo výlet skončiť podľa Zmluvy o obstaraní, a to priamo na mieste u dodávateľa služby CA RASKA tour s.r.o. tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník je povinný poskytovať CA RASKA tour s.r.o. maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
3. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CA RASKA tour s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4. CA RASKA tour s.r.o. je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená:
a) Zákazníkom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
5. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo.
6. CA RASKA tour s.r.o. rovnako nie je povinná uhradiť Zákazníkovi také ním uplatňované škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
7. CA RASKA tour s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zájazdu alebo výletu podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu ktoré si zákazník počas zájazdu sám objedná nad rámec Zmluvy o obstaraní zájazdu, a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb.
zmena termínu letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
8. Zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CA RASKA tour s.r.o. nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka.
9. Pri riešení reklamácie je Zákazník povinný poskytovať CA RASKA tour s.r.o. maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

VIII. Práva a povinnosti Zákazníka (Objednávateľa)
Práva Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník má právo na riadne poskytnutie potvrdených a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia organizátora Zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
2. Zákazník má právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu alebo výletu a objednaných služieb, ktoré sú CA RASKA tour s.r.o. známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa Ca RASKA tour s.r.o. neskôr dozvedela.
3. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb podľa článku VI. týchto Obchodných podmienok.
4. Zákazník má právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie podľa článku VII. týchto Obchodných podmienok.
5. Zákazník má právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo výletu (Objednávke) a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami.
6. Zákazník má právo písomne oznámiť CA RASKA tour s.r.o., že zájazdu alebo výletu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže Zákazník urobiť v zmysle ustanovení v čl. VI, bod 5 Obchodných podmienok. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového Zákazníka s uzatvorenou Zmluvou o obstaraní zájazdu alebo výletu a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo výlete ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva Zákazníkom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Zákazníka, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo výletu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CA RASKA tour s.r.o. v súvislosti so zmenou Zákazníka vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou Zákazníka, platí článok II. bod 8 týchto Obchodných podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu Zákazníkov je CA RASKA tour s.r.o. schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CA RASKA tour s.r.o. písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného Zákazníka.
7. Zákazník má právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení proti insolventnosti CA RASKA tour s.r.o. pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

Povinnosti Zákazníka (Objednávateľa):
1. Zákazník je povinný poskytnúť CA RASKA tour s.r.o. potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde alebo výlete vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CA RASKA tour s.r.o.
2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu zájazdu aleboi výletu v súlade s článkom III. týchto Obchodných podmienok.
3. Zákazník je povinný v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo výletu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CA RASKA tour s.r.o.
4. Zákazník je povinný prevziať od CA RASKA tour s.r.o.všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
5. Zákazník je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CA RASKA tour s.r.o. alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....).
6. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CA RASKA tour s.r.o. a dodržiavať stanovený program zájazdu alebo výletu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenie alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CA RASKA tour s.r.o. oprávnená odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo výletu.
7. Zákazník je povinný zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu alebo výletu.
8. Zákazník je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu (výletu) alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
9. Zákazník je povinný zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu alebo výletu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
10. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde alebo výlete v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu alebo výletu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu alebo výletu, dodávateľov služieb a CA RASKA tour s.r.o.
11. Zákazník je povinný dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.

IX. Práva a povinnosti CA RASKA tour s.r.o.:
1. CA RASKA tour s.r.o. má právo na odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu s Objednávateľom (Zákazníkom), ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu alebo výletu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu alebo výletu. CA RASKA tour s.r.o. má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľom (Zákazníkom). Objednávateľ (Zákazník) v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.
2. CA RASKA tour s.r.o. má právo na zmenu termínu zájazdualebo výletu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu.
3. CA RASKA tour s.r.o. má právo na zmenu hotela, autobusu alebo iných okolností zájazdu za také, ktoré sú v rovnakej úrovni (rovnaký štandard) ako už sľúbené služby.
4. V prípade dvoch alebo viacerých autobusov počas jedného termínu má CA RASKA tour s.r.o. právo presúvať zákazníkov medzi jednotlivými autobusmi, aj keď sa tým môže zmeniť hotel či autobus.

Povinnosti CA RASKA tour s.r.o.:

1. CA RASKA tour s.r.o. je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení proti insolventnosti CA RASKA tour s.r.o. pre prípad jej úpadku.
2. CA RASKA tour s.r.o. je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu alebo výletu.
3. CA RASKA tour s.r.o. je povinná najneskôr 5 dní pred začatím zájazdu alebo výletu poskytnúť Objednávateľovi (Zákazníkovi) všetky informácie potrebné k účasti na zájazde alebo výlete a všetky doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ (Zákazník) na poskytnutie obstarávaných služieb. Ak sa Zmluva o obstaraní zájazdu alebo výletu uzatvorí v čase kratšom ako 5 dní pred začatím zájazdu alebo výletu, poskytne CA RASKA tour s.r.o. tieto informácie a doklady Objednávateľovi (Zákazníkovi) pri objednávke zájazdu alebo výletu. Zrealizovaná platba za zájazd alebo výlet nebude vrátená, ak sa Objednávateľ (Zákazník) nezúčastnil zájazdu alebo výeltu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo výletu (Objednávke), pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd alebo výlet v určený termín a miesto odchodu, alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
4. CA RASKA tour s.r.o. je povinná odovzdať Objednávateľovi (Zákazníkovi) doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CA RASKA tour s.r.o. aj komplexného poistenia Objednávateľa (Zákazníka), avšak len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CA RASKA tour s.r.o..
5. CA RASKA tour s.r.o. nie je povinná poskytnúť Zákazníkovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

X. Podmienky účasti na zájazde:                                                                                                          1. Platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz).

2. Každý účastník preberá na seba počas celej doby trvania zájazdu alebo výletu osobnú, materiálnu a morálnu zodpovednosť.
3. Každý účastník sa zaväzuje nepoškodiť a neznečistiť dopravný prostriedok, hotelovú izbu a ani iné veci, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vzniknuté mimoriadne dodatočné náklady na odstránenie spôsobených škôd alebo znečistenia dopravného prostriedku alebo hotelovej izby nad rámec bežnej prevádzky (predovšetkým zvratky a pod.) je povinný nahradiť v plnej výške.
4. Každý účastník zájazdu alebo výletu dodrží určené časové termíny odchodu autobusu. Nedodržaním určených časových termínov preberá každý účastník zájazdu alebo výletu na seba celú zodpovednosť za vyplývajúce problémy a komplikácie vrátane náhrady spôsobených škôd. Rovnako každý účastník rešpektuje prísny zákaz prepravy akýchkoľvek omamných látok, alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú v danej krajine zakázané.
5. Každý účastník sa zaväzuje dodržovať platný právny poriadok SR ako aj komunitárne právo a medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná.

XI. Poistenie proti insolventnosti CA RASKA tour s.r.o.:
1. CA RASKA tour s. r. o. má v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu alebo výletu(poistenie insolventnosti) pre prípad úpadku u poisťovacej spoločnosti. Na základe toho Objednávateľovi (Zákazníkovi) vzniká právo na poistné plnenie, ak CA RASKA tour s.r.o. z dôvodu úpadku:
a) neposkytne Objednávateľovi (Zákazníkovi) dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
b) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu alebo výletu v prípade, ak sa zájazd alebo výlet neuskutočnil,
c) nevráti Objednávateľovi (Zákazníkovi) rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu alebo výletu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo výletu v prípade, ak zájazd alebo výlet bol poskytnutý z časti.
2. Povinné zmluvné poistenie je zahrnuté v cenách všetkých zájazdov a výletov, ktoré sú ponúkané CA RASKA tour s.r.o.

XII. Záverečné ustanovenia:
1. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 11.7.2017
2. Tieto Obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch a výletoch organizovaných CA RASKA tour s.r.o. sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (výletu) alebo Zmluvy o obstaraní zájazdu (výletu) pre skupinovú klientelu.
3. Obstarávateľ zájazdu alebo výletu nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú klienta, ak ich nebude rešpektovať.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v tejto zmluve spracovala CA RASKA tour s.r.o. v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Podpísaním Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo výletu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom (Zákazníkom) a CA RASKA tour s.r.o., vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CA RASKA tour s.r.o. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas Zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu alebo výletu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo výletu. Pri spracovaní osobných údajov je CA RASKA tour s.r.o. povinná dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov i bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. CA RASKA tour s.r.o. sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu s Objednávateľom (Zákazníkom).

Alternatívne riešenie sporov:
Klient má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. (ďalej ako "Zákon") obrátiť sa na CA RASKA tour s.r.o. so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CA RASKA tour s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CA RASKA tour s.r.o. porušila jeho práva. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak CA RASKA tour s.r.o. na jeho žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní od jeho odoslania.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže klient využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam s odkazom je uvedený na webovej stránke CA RASKA tour s.r.o. pričom právo voľby má klient.

Podrobný obsah návrhu je uvedený v § 2 Zákona. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Radoslav Skácal                                                                                                                                   Konaťeľ

Veľké Leváre dňa 11.7.2017